Categories
Dhammapada

DhammapadaDhp 22 Niraya Vagga
Hell (306-319)

Abhūtavādī nirayaṃ upeti,
Yo vāpi katvā na karomi cāha;
Ubhopi te pecca samā bhavanti,
Nihīnakammā manujā parattha.

306. The liar who accuses a good person goes to hell; so does the one who, having done wrong, says, “I did not do it.” Both these people of base actions become equal after death, by taking rebirth in hell.

අනුන්ට අභූත චෝදනා කරන කෙනාට නිරයේ තමයි උපදින්ට වෙන්නෙ. තමන් යම් පවක් කරලා, ඒක කළේ නැතෙයි කියන කෙනාත්, නිරයේ ම තමයි උපදින්නෙ. පහත් ක්‍රියාවලින් යුතු ඒ මිනිස්සු දෙන්නම මැරිලා ගිය දවසක නිරයේ ඉපදීමෙන් සමාන වෙනවා.

Kāsāvakaṇṭhā bahavo,
pāpadhammā asaññatā;
Pāpā pāpehi kammehi,
nirayaṃ te upapajjare.

307. There are many people wearing robes but with no restraint and with evil behaviours. These wicked people, because of their evil deeds, will be reborn in hell.

කිසි සංවරකමක් නැති, පාපී අකුසල් ඇති බොහෝ දෙනෙක් සිවුර විතරක් බෙල්ලෙ ඔතාගෙන ඉන්නවා. ඒ පවිටු පුද්ගලයන් තමන්ම කරගෙන යන පව් නිසා, ගිහින් උපදින්නේ නිරයේ.

Seyyo ayoguḷo bhutto,
tatto aggisikhūpamo;
Yañce bhuñjeyya dussīlo,
raṭṭha­piṇḍa­masaññato.

308. It is better to swallow flaming red-hot iron balls than to live as an immoral unrestrained monk and eat the alms food of the people.

දුස්සීලව ඉඳගෙන, අසංවරව ජීවත් වෙමින්, සැදැහැවතුන් පූජා කරන දන් පැන් වළඳනවා නම්, ඔයිට වඩා හොඳයි, ගිනිදැල් විහිදෙන රත්වුණු යකඩගුලි ගිලින එක.

Cattāri ṭhānāni naro pamatto,
Āpajjati paradārūpasevī;
Apuññalābhaṃ na nikāmaseyyaṃ,
Nindaṃ tatīyaṃ nirayaṃ catutthaṃ.

309. Four results come to the reckless man who engages in sexual misconduct with another’s wife: accumulation of demerit, agitation, accusation, and rebirth in hell.

පර ස්ත්‍රීන් සේවනය කරන ප්‍රමාදී පුද්ගලයා කරදර හතරකට ගොදුරු වෙනවා. පළවෙනි එක පව් රැස්වීම, හිතේ චකිතය නිසා සතුටක් විඳින්ට නැතිකම දෙවැන්නයි. තුන්වෙනි එක නින්දාවයි. සතරවැන්න නිරයේ ඉපදීමයි.

Apuññalābho ca gatī ca pāpikā,
Bhītassa bhītāya ratī ca thokikā;
Rājā ca daṇḍaṃ garukaṃ paṇeti,
Tasmā naro paradāraṃ na seve.

310. Evil is the rebirth of an evil-doer. Brief is the pleasure of the frightened man engaged with a frightened woman. If caught, the king will impose severe punishment. Therefore a man must not engage in sexual misconduct with another’s wife.

පව් රැස්කරගත්තු කෙනෙකුගේ උපතත් පාපීමයි. බියේ ගැහි ගැහී, තවත් භයවෙච්ච කාන්තාවක් එක්ක ඇතිකරගත්ත ඔය කාම සේවනයෙන් ඇතිවන ආශ්වාදය හරිම චුට්ටයි. ආණ්ඩුවට අහුවුණොත් බරපතල දඬුවම් විඳින්ට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා බුද්ධිමත් මනුෂ්‍යයා පරස්ත්‍රීන් සේවනය නොකළ යුතුයි.

Kuso yathā duggahito,
hattha­mevānu­kantati;
Sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ,
nirayā­yupakaḍ­ḍhati.

311. Just as kusa grass cuts the hand that wrongly grasps it, so does the monk-life or the nun-life wrongly lived drag one to hell.

වැරදි විදිහට කුසතණ ගහ ඇල්ලුවොත්, ඒක අල්ලපු අතමයි කැපිල යන්නෙ. වැරදි විදිහට පුරුදු කරපු මහණකමෙන් නිරයට ම යි ඇදගෙන යන්නෙ.

Yaṃ kiñci sithilaṃ kammaṃ,
saṅkiliṭṭhañca yaṃ vataṃ;
Saṅkassaraṃ brahmacariyaṃ,
na taṃ hoti mahapphalaṃ.

312. Virtue practised in a loose way, the defiled monk-life and nun-life, or a chaste life lived dubiously—none of these lead to much success in the Buddha’s path.

ස්ථිර අදහසකින් තොරව, බුරුලට ගත් යම් සීලාදියක් තියෙනවා නම්, කිලුටු සහිත යම් ව්‍රතයක් තියෙනවා නම්, සැක කටයුතු මහණකමක් තියෙනවා නම්, ඒ කිසි දේකින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබන්නට බෑ.

Kayirā ce kayirāthenaṃ,
daḷhamenaṃ parakkame;
Sithilo hi paribbājo,
bhiyyo ākirate rajaṃ.

313. If any good quality is to be practised, let one do it again with strong effort. A careless monk-life or nun-life stirs up even more defilements.

ඉදින් සීලාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරනවා නම්, දැඩි වීරියකින්, පරාක්‍රමයකින් ම යි කරන්ට ඕනෙ. පැවිද්ද ලිහිල්ව ගත්තොත්, බොහෝ විට සිදුවෙන්නෙ කෙලෙස් වැගිරෙන එක.

Akataṃ dukkaṭaṃ seyyo,
pacchā tappati dukkaṭaṃ;
Katañca sukataṃ seyyo,
yaṃ katvā nānutappati.

314. Evil deeds are better left undone—evil deeds torment the doer later. Good deeds are better done—for having done them, the doer has no regret later.

පාපී අකුසල් නොකරන එකමයි හොඳ. නැත්නම්, පස්සේ දුක් විඳින්ට සිදුවෙනවා. යමක් කළාට පස්සේ පසුතැවිල්ලක් නැත්නම්, අන්න එබඳු කුසල් දහම් කිරීම තමයි හොඳ.

Nagaraṃ yathā paccantaṃ,
guttaṃ santarabāhiraṃ;
Evaṃ gopetha attānaṃ,
khaṇo vo mā upaccagā;
Khaṇātītā hi socanti,
nirayamhi samappitā.

315. Just as a border city is well guarded inside and out, so too guard yourself from evil—do not let slip this moment for spiritual practice. Those who let this moment pass suffer after they have fallen into hell.

ඇතුළතත්, පිටතත් හොඳින් ආරක්ෂා සංවිධානය කරපු, දුර පළාතක තියෙන නගරයක් වගේ තමන්ගේ ජීවිතය ද වරදට වැටෙන්ට නොදී රැකගන්ට ඕනෙ. මේ උතුම් අවස්ථාව ඔබට නම් මගහැරෙන්ට එපා! මේ උතුම් අවස්ථාව ඉක්ම ගියොත්, නිරයේ වැටිලා ශෝක කරන්නට වෙනවා.

Alajjitāye lajjanti,
lajjitāye na lajjare;
Micchā­diṭṭhi­sa­mādānā,
sattā gacchanti duggatiṃ.

316. No need to be ashamed of wearing clothes, but the Niganthas are ashamed of wearing cloth. One should indeed be ashamed of nakedness, but the Niganthas are not ashamed of nakedness. Those who take up wrong view take rebirth in the plane of misery.

විලි වසාගෙන සිටීම ගැන ලැජ්ජා විය යුතු නෑ. (මේ නිගණ්ඨයින් ඒකටත් ලැජ්ජයි.) නමුත් ලැජ්ජා විය යුත්තේ නිර්වස්ත්‍රව සිටීමටයි. (මේ නිගණ්ඨයින් ඒකට ලැජ්ජා නෑ.) මිථ්‍යා දෘෂ්ටිය පුරුදු කරන සත්වයන් අපායට ගිහිල්ලයි නවතින්නෙ.

Abhaye bhayadassino,
bhaye cābhayadassino;
Micchā­diṭṭhi­sa­mādānā,
sattā gacchanti duggatiṃ.

317. No need to be afraid of Nibbāna, but the Niganthas are afraid of Nibbāna. One should indeed be afraid of holding wrong views. Those who take up wrong views take rebirth in the plane of misery.

බිය රහිත වූ නිවන් මග ගැන (මේ නිගණ්ඨයින්) භයවෙලා ඉන්නෙ, බිය විය යුතු දේවල් පුරුදු කිරීම ගැන (මේ නිගණ්ඨයින්ට) කිසි භයක් නෑ. මිථ්‍යා දෘෂ්ටි පුරුදු කරන සත්වයා අපායේ තමයි උපදින්නේ.

Avajje vajjamatino,
vajje cāvajjadassino;
Micchā­diṭṭhi­sa­mādānā,
sattā gacchanti duggatiṃ.

318. Finding fault in the noble Dhamma and seeing no fault in wrong teachings, those who take up wrong views take rebirth in the plane of misery.

නිවැරදි වූ ආර්ය ධර්මය ගැන (මිථ්‍යා දෘෂ්ටික උදවිය) හිතාගෙන ඉන්නෙ වැරදි විදිහටයි. නමුත් වැරදි අධර්මය ඔවුන්ට පේන්නේ ඉතා නිවැරදි දෙයක් හැටියටයි. මිථ්‍යා දෘෂ්ටිය පුරුදු කරන සත්වයන් අපායේ තමයි උපදින්නේ.

Vajjañca vajjato ñatvā,
avajjañca avajjato;
Sammā­diṭṭhi­sa­mādānā,
sattā gacchanti suggatiṃ.

319. But knowing wrong teachings as wrong teachings and the noble Dhamma as noble Dhamma, those who take up right views take rebirth in the plane of bliss.

වැරදි දේ වැරදි දේ විදිහට දැනගෙන, නිවැරදි වූ ධර්මය නිවැරදි දේ හැටියට දැනගෙන, සම්මා දිට්ඨිය පුරුදු කරන සත්වයන් සුගතියේ තමයි උපදින්නේ.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Three Bar Menu Button

Dhammapada 22 Niraya Vagga: Hell (306-319)

Listen:

Have a question?

Do you have a question about what you have read?