Categories
Samyutta Nikaya

SN 55 Sotāpatti Saṁyutta
Stream Entry


All Saṁyutta Nikāya
— Sāgātha Vagga —
| SN 1 | SN 2 | SN 3 | SN 4 | SN 5 | SN 6 | SN 7 | SN 8 | SN 9 | SN 10 | SN 11 |
— Nidāna Vagga —
| SN 12 | SN 13 | SN 14 | SN 15 | SN 16 | SN 17 | SN 18 | SN 19 | SN 20 | SN 21 |
— Khandha Vagga —
| SN 22 | SN 23 | SN 24 | SN 25 | SN 26 | SN 27 | SN 28 | SN 29 | SN 30 | SN 31 | SN 32 | SN 33 | SN 34 |
— Saḷāyatana Vagga —
| SN 35 | SN 36 | SN 37 | SN 38 | SN 39 | SN 40 | SN 41 | SN 42 | SN 43 | SN 44 |
— Mahā Vagga —
| SN 45 | SN 46 | SN 47 | SN 48 | SN 49 | SN 50 | SN 51 | SN 52 | SN 53 | SN 54 | SN 55 | SN 56 |
All Saṁyutta Nikāya